Säännöt

Säännöt on hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 10.10.2021 ja rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 11.10.2021.

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Espoon Merenkulkijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

2§ Seuran tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea purjehdus- ja veneilyharrastusta. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys voi:

 1. Järjestää purjehdus- ja veneilykilpailuja.
 2. Järjestää yhteispurjehduksia ja muita jäsentapahtumia.
 3. Järjestää valmennus- ja neuvontatyötä purjehdus- ja veneilyharrastuksen kehittämiseksi ja vaalimiseksi jäsenistönsä keskuudessa.
 4. Ylläpitää jäsenten käyttöön tarkoitettuja satamia.
 5. Toimia puhtaan luonnon ja ympäristön puolesta.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää yleisötilaisuuksia, arpajaisia ja keräyksiä, harjoittaa muuta välittömästi yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen liittyvää elinkeinoa sekä ottaa vastaan lahjoituksia. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

3§ Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeushenkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, nuorisojäseniä, perhejäseniä, kannattajajäseniä, kunniajäseniä tai kunniapuheenjohtajia. Varsinaiseksi jäseneksi, nuorisojäseneksi, perhejäseneksi tai kannatusjäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

 • Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on
  huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
 • Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä viisitoista vuotta täyttänyt henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka toiminta on lähellä Espoon merenkulkijoiden tarkoitusta.
 • Nuorisojäseneksi voi liittyä alle 26-vuotias henkilö. Nuorisojäsenen täyttäessä 26 vuotta katsotaan hänet eronneeksi kyseisen kalenterivuoden lopussa, ellei hän hae jäsenyyttä toiseen jäsenryhmään.
 • Perhejäseneksi voi liittyä henkilö, joka asuu samassa taloudessa yhdistyksen varsinaisen jäsenen kanssa.
 • Kannatusjäseneksi voi liittyä luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö.

Varsinaisilla jäsenillä, kunniapuheenjohtajilla ja kunniajäsenillä on etuoikeus yhdistyksen ylläpitämien satamien venepaikkoja jaettaessa.

4§ Liittymis- ja jäsenmaksu

Yhdistyksen jäseniltä perittävän liittymismaksun sekä vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta ja maksuajankohdasta päättää yhdistyksen vuosikokous kunkin jäsenryhmän osalta erikseen. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajilta ei peritä liittymis- eikä jäsenmaksua.

5§ Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Yhdistyksen hallitus on oikeutettu erottamaan yhdistyksestä jäsenen, joka ei 6 kuukauden kuluessa ole suorittanut erääntyneitä maksujaan. Hallituksella on oikeus erottaa yhdistyksestä jäsen yhdistyksen sääntöjen tai määräysten rikkomisen vuoksi tai jos jäsen ei enää täytä laissa tai näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Ennen erottamispäätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Erotetulle on ilmoitettava erottamispäätöksestä ja erottamisen syy viikon kuluessa päätöksen tekemisestä kirjatulla kirjeellä. Erotetulla on oikeus kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tiedon siitä saatuaan valittaa erottamispäätöksestä kirjallisesti hallitukselle, jolloin hallituksen on vietävä asia yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, paitsi mikäli erottamisen syynä on ollut yli kuuden kuukauden ajan maksamatta jätetty jäsenmaksu. Kokouksessa vaaditaan erottamispäätöksen vahvistamiseen vähintään 3/4 kaikista äänestyksessä annetuista äänistä. Äänestyksen tulee tapahtua suljetuin lipuin.

6§ Seuran sääntömääräinen kokous

Yhdistyksen sääntömääräinen kokous, eli vuosikokous, pidetään huhtikuun loppuun mennessä johtokunnan tarkemmin määräämänä ajankohtana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan/toiminnantarkastajien/tilintarkastajan lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuussa oleville
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet sääntöjen 4§ mukaisesti
 8. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tai kaksi toiminnantarkastajaa tai tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 11. Keskustellaan muista esille tulevista asioista.

Vuosikokouksen käsiteltäväksi tarkoitettu asia on jätettävä kirjallisesti hallitukselle viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta, jotta hallitus ehtii sisällyttää asiat kokouskutsuun.

7§ Ylimääräinen kokous

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta. Ylimääräinen kokous on myös pidettävä, jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti johtokunnalta vaatii. Johtokunnan on viipymättä vaatimuksen saatuaan kutsuttava yhdistyksen ylimääräinen kokous koolle pidettäväksi viimeistään neljän (4) viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

8§ Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa

Jokaisella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa äänioikeus ja yksi (1) ääni. Yhdistyksen nuoriso-, perhe- ja kannattajajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei oikeutta ottaa osaa äänestyksiin. Kunniajäsenillä ja kunniapuheenjohtajilla on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta voivat ottaa osaa äänestykseen vain, jos heillä oli äänioikeus ennen kunniajäseneksi taikka kunniapuheenjohtajaksi kutsumista.

9§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse tai postitetulla kirjeellä.

10§ Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus (pursiseuran johtokunta), johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja (pursiseuran kommodori) ja 3-11 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan (pursiseuran varakommodorin), sihteerin, taloudenhoitaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen tehtävänä on hoitaa yhdistyksen asioita lain ja näiden sääntöjen sekä yhdistyksen kokouksen päätösten mukaisesti.

Johtokunnan tehtävänä on:

 1. Edustaa yhdistystä
 2. Johtaa yhdistyksen toimintaa, hoitaa sen taloutta ja omaisuutta sisältäen yhdistyksen arvoltaan vähäisen omaisuuden myymisen tai vaihtamisen sekä valvoa yhdistyksen sääntöjen noudattamista
 3. Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
 4. Panna toimeen yhdistyksen kokouksen päätökset
 5. Hoitaa yhdistyksen jäsen- ja venerekisteriä ja
 6. Laatia ehdotukset toimintakertomukseksi, tilinpäätökseksi, toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.

11§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja, kaksi aina yhdessä. Hallitus voi määrätä hallituksen jäsenen tai yhdistyksen toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin tai yhdessä jonkun toisen nimenkirjoittajan kanssa.

12§ Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

13§ Sääntöjen muuttaminen

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous. Ehdotus sääntöjen muuttamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

14§ Jäsenyys kattojärjestöissä

Yhdistyksen jäsenyyksistä kattojärjestöissä päättää yhdistyksen kokous. Liittymistä tai eroamista koskeva ehdotus hyväksytään, jos sitä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

15§ Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamisesta päättää yhdistyksen kokous. Ehdotus yhdistyksen purkamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa kahdessa yhdistyksen kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään neljä (4) viikkoa, kummassakin vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen jäljelle jääneet varat luovutetaan veneilyä lähellä olevaan tarkoitukseen siten kuin jälkimmäisessä purkamisesta päättävässä yhdistyksen kokouksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä päätetään.