Säännöt

Espoon Merenkulkijat Ry
Säännöt on hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 30.8.1999.

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Espoon Merenkulkijat ry. Seuran kotipaikka on Espoo.

2§ Seuran tarkoitus ja toimintamuodot

1) Seuran tarkoituksena on toimia purjehdus- ja veneilyseurana.
2) Järjestää purjehdus- ja veneilykilpailuja.
3) Järjestää valmennuskoulutusta sekä kasvatus- ja neuvontatyötä purjehdus- ja veneilyharrastuksen kehittämiseksi ja vaalimiseksi jäsenistönsä keskuudessa.
4) Toimia puhtaan luonnon ja ympäristön puolesta.
5) Harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

Toiminnan tukemiseksi seura voi
1) järjestää juhla- ja huvitilaisuuksia,
2) ylläpitää majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä harjoittaa kioski- ja bingotoimintaa sekä järjestää arpajaisia ja yleisiä varainkeräyksiä.
Seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Seuran tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille eikä sen toiminta saa muutoinkaan muodostua pääasiassa taloudelliseksi. Tarvittaessa seura hankkii toiminnalleen asianomaisen viranomaisen luvan.

3§ Jäseneksi liittyminen ja jäsenmaksut

Seuran jäsenet ovat joko, varsinaisia jäseniä, nuorisojäseniä, perhejäseniä, kannattajajäseniä, kunniajäseniä tai kunniapuheenjohtajia.
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä viisitoista vuotta (15 ) täyttänyt yksityinen henkilö.
Seuran nuorisojäseneksi voi liittyä alle viisitoistavuotias ( 15 ) yksityinen henkilö.
Seuran perhejäseneksi voi liittyä henkilö, joka asuu samassa taloudessa seuran varsinaisen jäsenen kanssa.
Seuran kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö.
Seuran kunniajäseneksi voidaan kutsua yksityinen henkilö, joka on huomattavasti edistänyt seuran tarkoituksen toteuttamista.
Seuran kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua seuran toiminnassa ansioitunut yksityinen henkilö.
Seuran varsinaiseksi jäseneksi, nuorisojäseneksi, perhejäseneksi ja kannatusjäseneksi hyväksymisestä ja kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi kutsumisesta päättää seuran johtokunta.
Seuran jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta sekä maksuajankohdasta päättää seuran vuosikokous kunkin jäsenryhmän osalta erikseen. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajilta ei peritä liittymis- tai jäsenmaksua.

4§ Seurasta eroaminen, erottaminen ja eroamiseksi katsominen

Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittaa siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Jäsen voidaan erottaa seurasta, mikäli jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän seuraan liittyessään sitoutui tai jos jäsen on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa tai jos jäsen ei enää täytä laissa tai näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Jäsen voidaan katsoa eronneeksi seurasta, jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan kuuden kuukauden ( 6 ) kuluttua sen erääntymisestä.
Jäsenen erottamisesta päättää seuran kokous. Jäsenelle on varattava tilaisuus selvityksen antamiseen ennen erottamispäätöksen tekemistä, paitsi jos erottamisen syy on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

5§ Toimielimet

Seuran päätösvaltaa käyttää seuran kokous. Toimeenpanevana elimenä on seuran johtokunta.

6§ Seuran sääntömääräinen kokous

Seuran sääntömääräinen kokous, eli vuosikokous pidetään helmikuun 15. päivään mennessä johtokunnan tarkemmin määräämänä ajankohtana ja siinä käsitellään seuraavat asiat

 1. Valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt.
 2. Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.
 3. Esitetään johtokunnan kertomus seuran toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta.
 4. Esitetään tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien lausunto.
 5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
 6. Vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
 7. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sääntöjen 3§: mukaisesti.
 8. Vahvistetaan johtokunnan ja jaostojen palkkiot.
 9. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja.
 10. Valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat.
 11. Päätetään johtokunnan avuksi asetettavista ja johtokunnan alaisuudessa toimivista jaostoista ja valitaan niiden vetäjät tai annetaan johtokunnalle valtuudet vetäjän valitsemiseksi.
 12. Valitaan varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja sekä muut johtokunnan jäsenet.
 13. Valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin tai annetaan johtokunnalle valtuudet edustajien valitsemiseen.
 14. Käsitellään seuran aloitteet ja esitykset eri järjestöille ja yhteisöille
 15. Päätetään seuran koollekutsumistavasta seuran sääntöjen 9§: n edellyttämällä tavalla.
 16. Käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat.

Vuosikokoukseen käsiteltäväksi tarkoitettu esitys on jätettävä kirjallisesti johtokunnalle viimeistään seitsemän (7 ) päivää ennen kokousta. Jos esitys koskee asiaa, josta lain mukaan on mainittava kokouskutsussa, esitys on jätettävä johtokunnalle niin hyvissä ajoin ennen kokousta, että johtokunta ehtii sisällyttää asiat kokouskutsuun. Vuosikokoukseen tehdyistä esityksistä on seuran johtokunnan annettava kirjallinen lausunto.

7§ Ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta. Ylimääräinen kokous on myös pidettävä, jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10 ) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti johtokunnalta vaatii. Johtokunnan on viipymättä vaatimuksen saatuaan kutsuttava seuran ylimääräinen kokous koolle pidettäväksi viimeistään neljän (4) viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

8§ Äänioikeus seuran kokouksessa

Jokaisella seuran varsinaisella jäsenellä, joka on maksanut kokousta edeltävänä vuonna jäsenmaksun, on seuran kokouksessa äänioikeus ja yksi (1) ääni. Seuran nuoriso, perhe- ja kannattajajäsenillä on seuran kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei oikeutta ottaa osaa äänestyksiin. Kunniajäsenillä ja kunniapuheenjohtajilla on seuran kokouksissa puhe- ja läsnäolo- oikeus. He voivat ottaa osaa äänestykseen vain, jos heillä oli äänioikeus ennen kunniajäseneksi taikka kunniapuheenjohtajaksi kutsumista.

9§ Kutsu seuran kokoukseen

Johtokunnan on toimitettava kutsu seuran kokoukseen viimeistään kaksi viikkoa (2 ) ennen kokousta edellisen vuosikokouksen päätöksen mukaan
1) kirjeitse tai
2) ilmoituksena seuran kotipaikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä.

10§ Johtokunta

Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja 3-7 muuta jäsentä, jotka kaikki valitaan seuran vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan jäsenenä ei voi olla seuran päätoiminen työntekijä. Johtokunnan kokouksen kutsuu koolle sen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Johtokunnan kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (1/2 ) johtokunnan jäsenistä on saapuvilla. Johtokunnan päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut vähintään puolet (1/2 ) äänestyksessä annetuista äänistä. Jos äänet menevät tasan, päätökseksi tulee mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Vaaleissa tasatulos ratkaistaan kuitenkin arvalla.

11§ Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtävänä on hoitaa seuran asioita lain ja näiden sääntöjen sekä seuran kokouksen päätösten mukaisesti.
Erikoisesti johtokunnan tehtävänä on
1) Edustaa seuraa,
2) Johtaa seuran toimintaa, hoitaa sen taloutta ja omaisuutta sekä valvoa seuran sääntöjen noudattamista,
3) Kutsua koolle seuran kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat.
4) Panna toimeen seuran kokouksen päätökset,
5) Hoitaa seuran jäsenluetteloa ja venerekisteriä,
6) Laatia ehdotus toimintakertomukseksi, tilinpäätökseksi, toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi,
7) Valita tarvittavat jäsenet vuosikokouksen asettamiin jaostoihin ja
8) Ottaa ja vapauttaa seuran toimihenkilöt ja palkata työntekijät.

12§ Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja, kaksi aina yhdessä. Johtokunta voi määrätä johtokunnan jäsenen tai seuran toimihenkilön kirjoittamaan seuran nimen yksin tai yhdessä jonkun toisen nimenkirjoittajan kanssa.

13§ Tilintarkastajat

Seuralla on kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, jotka kaikki valitsee vuosikokous yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan.

14§ Tilikausi ja tilintarkastus

Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös, tilit ja muut tarpeelliset asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on annettava johtokunnalle kirjallinen lausunto viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

15§ Sääntöjen muuttaminen

Seuran sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ehdotus sääntöjen muuttamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamiselle on saatava Suomen Työväen Urheiluliiton TUL Ry:n hallituksen hyväksyminen.

16§ Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous. Ehdotus seuran purkamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa kahdessa seuran kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään neljä (4) viikkoa, kummassakin vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Jos seura purkautuu tai lakkautetaan, sen jäljelle jääneet varat luovutetaan Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:lle

17§ Eroaminen liitosta ja piirijärjestöstä

Seuran eroamisesta Suomen Työväen Urheiluliitto ry:stä tai piirijärjestöstä päättää seuran kokous. Ehdotus eroamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa kahdessa (2) seuran kokouksessa, joiden välinen aika vähintään neljä (4) viikkoa, kummassakin vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Eroamisesta on ilmoitettava asianmukaisesti liitolle ja piirijärjestölle.

18§ Muut määräykset

Siltä osin, kun näissä säännöissä ei ole määrätty, noudatetaan yhdistyksiä koskevaa lainsäädäntöön sisältyviä säännöksiä.